Je Vaším koníčkem " živá " historie ?               Jste fanda historického šermu ?               Jak a čím se dříve bojovalo ?               Chcete šermovat a nemáte čím ?               Líbí se Vám staré zbraně ?               Něco o historických mincích a mincovnictví ?               Chcete se zapojit do diskuse na tato témata ?               ************PAK JSTE NA SPRÁVNÉ ADRESE !*************              

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Firmy Fabri Armorum s. r. o.

Se sídlem Starokolínská 32, 190 16 Praha 9

(jako prodávající)


1. Předmět

1.1 Tyto Všeobecné podmínky definují vztah mezi prodávajícím a zákazníkem . Zákazník objednáním zboží souhlasí se zněním těchto VOP.

1.2 Zákazník akceptuje při objednávce dodací a platební podmínky prodávajícího. Objednávka může být provedena formou e-mailu, písemně, faxem nebo objednávkovým formulářem stránek. Objednávka musí obsahovat seznam zboží, plnou adresu a telefon objednavatele, v případě firmy IČO a DIČ.

2. Ceny, dodání

2.1 Ceny jsou uvedeny v Kč, bez nákladů na dopravu, pojištění a případné celní úkony. Doprava bude účtována zákazníkovi . Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny, případně na speciální cenovou nabídku pro velkoodběratele.

2.2 Zpožděná dodávka neopravňuje zákazníka k náhradě škody, u jednotlivých objednávek může dojít k prodloužení dodací lhůty.

2.3 Ceny u výrobků individuálně zhotovených budou stanoveny dohodou. Zákazník potvrzením objednávky souhlasí s navrženou cenou a zavazuje se k odběru objednaného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou platbu zálohy před započetím výroby. Prodávající má nárok na náhradu škody až do výše zálohy , pokud zákazník ustoupí od objednávky.

2.4 Výhradním vlastníkem zboží je až do okamžiku zaplacení prodávající.

3. Platební podmínky, povinnosti smluvních stran

3.1 Není li jinak dohodnuto, dodávka proběhne až po zaplacení plné částky.

3.2 Faktury jsou splatné po obdržení nejpozději před dodáním zboží.

3.3 Zákazník je povinen uvést všechny relevantní údaje o sobě , případně své firmě a to včetně jejich aktuálních změn. V případě porušení této povinnosti má prodávající nárok na náhradu škody z toho vyplývající.

3.4 Zákazník vysloveně souhlasí s vyhledáváním, zpracováním a využíváním osobních dat pro účel realizace objednávek a informování o produktech. Tyto údaje nebudou dále postupovány žádným neoprávněným osobám.

3.5 Pokud zákazník oznámí prodávajícímu platné identifikační číslo plátce DPH v rámci Evropské unie, bude mu účtována cena bez DPH, v souladu s daňovými zákony České republiky.

4. Ostatní

4.1 Mírné odchylky týkající se tvaru velikosti, barvy či hmotnosti jsou u řemeslných výrobků běžné a nemohou být důvodem k reklamaci. Rozměrové údaje vyobrazení mají pouze orientační účel.

4.2 Za újmy na zdraví osob, případně za újmy na majetku a zboží, které budou zapříčiněny neodborným zacházením, zneužitím, či neopatrností, nepřebírá prodávající odpovědnost. Prodávající nepřebírá záruku za následné škody, způsobené používáním zboží ze své nabídky, protože nemá možnost kontroly provozu a zacházení v praxi uživatele. Tímto nejsou dotčeny zákonem stanovené předpisy týkající se ochrany spotřebitele.

4.3 Kupující se zavazuje užívat zboží v souladu se všemi zákonnými ustanoveními v té které zemi, prodávající nenese právní odpovědnost za způsob použití.

4.4 Veškeré dodané položky mohou být bez udání důvodu vráceny zpět do dvou týdnů od obdržení zboží. Výrobky musí být nepoškozené a nepoužité, pokud možno v originálním obalu a kompletní. Náklady spojené se zpětným zasláním a škody vzniklé na vráceném zboží jdou na vrub zákazníka.

4.5 Prodávající poskytuje po dobu dvou let záruku na dodané zboží. Záruka se týká výhradně výrobních vad a vad materiálu. V žádném případě se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením, násilným užitím, či mechanickým poškozením.

4.6 Oprávněná reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů, po dohodě se zákazníkem - opravou, dodáním jiného zboží nebo vrácení adekvátní částky.

5. Závěrečná ujednání

5.1 Tyto VOP může prodávající kdykoliv měnit bez udání důvodů a bez dodržení lhůty k vykonání změny.

5.2 Pokud některé ujednání těchto VOP později ztratí účinnost, nebude dotčena účinnost ostatních ujednání.Přístupů: # © 2009 Fabri Armorum